Panaszkezelés

 1. A szabályzat célja

A panaszkezelés szabályozásának célja, a felszámolók névjegyzékébe 52. sorszámon bejegyzett LEASCENTER Befektetési és Kereskedelmi Kft. tevékenysége, munkája során felmerülő panaszok, kérelmek jogszerű kezelése, illetve a szervezetek által végzett speciális tevékenysége által közvetve, vagy közvetlenül érintett (a Cstv. és a Ctv. által félként minősített) magyar és külföldi természetes személyek, jogi – és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek – a  továbbiakban Ügyfelek – részére a kapcsolattartás során jogi és szakmai biztonságot nyújtson. 

Jelen Szabályzat tartalmazza azon eljárást, melynek során a LEASCENTER Kft. az Ügyfelek panaszait fogadja, kivizsgálja, kezeli és lehetőséghez képest megoldja. A jelen Szabályzat célja továbbá a panaszok ügyintézésével összefüggő feladatok, kompetenciák és eljárások eljárási rendjének kialakítása a LEASCENTER Kft-n belül. 

 1. A Szabályzat hatálya

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed: 

 • Ügyfelekre (lásd. 1. pont) 
 • a felszámoló szervezet tagjaira, valamennyi munkavállalójára, valamint az eseti és tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedőkre is, 

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed: 

A panasz LEASCENTER Kft-n belüli kezelésére, feldolgozására és megválaszolására.

A Szabályzat időbeli hatálya: Érvényes visszavonásig. 

A Panaszkezelési szabályzat illeszkedik a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényhez, a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényhez, a Felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. évi Kormányrendelethez, valamint a Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesületének Alapszabályához, Szervezeti és Működési Szabályzatához, illetve Etikai kódexéhez. 

 1. Értelmező rendelkezések
 • Panasz: minden olyan egy vagy több Ügyféltől származó egyéni jog, vagy érdeksérelemre irányuló írásbeli bejelentés, amely a LEASCENTER Kft., annak szervezeti egysége, vagy munkavállalója, valamint a LEASCENTER Kft-vel egyedi vagy tartós polgári jogi szerződés alapján szakértőként együttműködő jogi, vagy természetes személy egyedi, vagy általános magatartása ellen irányul.   
 • Nem minősül panasznak: 
  • általános tájékoztatás, vagy állásfoglalás kérése
  • az a „kifogás”, amely benyújtásának szabályait, illetve eseteit a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. Törvény, valamint a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. Törvény vonatkozó rendelkezései tartalmazzák
 • Panaszkezelési koordinátor: a LEASCENTER Kft. által az ügyfélbejelentések átvételére, rendszerezésére hivatott munkatárs, amely feladatokat a felszámoló szervezet 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. I/3. fióktelepén erre a feladatra kijelölt Szegediné Gyömbér Judit kolléganőnk látja el.
 • Ügyfél: minden olyan magyar és külföldi természetes személy, jogi – és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a Cstv. és a Ctv. által félként minősített), aki/amely a LEASCENTER Kft. eljárása, annak valamely konkrét tevékenysége, vagy szolgáltatása során panasszal kíván élni, akár közvetlen, akár közvetett a kapcsolat. 
 1. A panaszbejelentések kezelésének rendje

4.1. A panasz bejelentések módja és formája

A LEASCENTER Kft. a panaszok bejelentését írásban (fax, e-mail, levél) fogadja el.

A LEASCENTER Kft. minden olyan tartalmú levelet, faxot, e-mail üzenetet panaszként fogad és kezel, amely a fenti 3. pont szerinti definíciónak megfelel.

Amennyiben a bejelentő az írásbeli forma elkészítésében önhibáján kívül akadályoztatva van (írástudatlan, látássérült, kora, egészségi állapota miatt) kérésére írásban, formanyomtatványon (1. számú melléklet) a helyszínen lévő kolléga rögzíti a panaszt és továbbítja a panaszkezelési koordinátorhoz. 

4.2. A panaszbejelentések átvétele

A panaszok fogadása és átvétele elsősorban a panaszkezelési koordinátor, illetve az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatban álló munkatársak feladata.  Mindemellett a panaszkezelési koordinátor akadályoztatása esetén minden munkatárs köteles a panaszt megfelelő módon felvenni vagy átvenni. A panaszok fogadása a LEASCENTER Kft. székhelyén, a titkárságon, vagy a helyi irodákban munkanapokon 10-14 óra között történik. Munkanapokon 14 óra után vagy munkaszüneti, illetve vasár- és ünnepnapokon érkező e-mail vagy fax formájában érkező bejelentések a következő munkanapon kerülnek iktatásra. 

4.3.  A panaszok kezelésének eljárási rendje

A beérkezett panasz rögzítése után a panaszkezelési koordinátor részére, amennyiben nem személyesen ő vette át, továbbítják a panaszt. A koordinátor megvizsgálja a beadványt, minősítési kérdés esetén egyeztet a felszámoló szervezet vezetőjével. Panasz minősítés esetén további vizsgálat következik. Eldöntendő, hogy a panasz szakmai vagy adminisztrációs jellegű. Adminisztrációs probléma esetén, ha a vezetővel történő egyeztetés után született megoldás, akkor a panasz, probléma megoldódott. Amennyiben szakmai jellegű a panasz, az egyeztetést a panasszal érintett személlyel kell lefolytatni. Eredményes megbeszélés után a probléma megoldódott, amelyről a panaszost a panasz benyújtásától számított 30 napon belül a panaszkezelési koordinátor értesíti. Sikertelenség esetén a panaszt továbbítják a LEASCENTER Kft. ügyvezetőjének, aki- a panaszkezelési koordinátor bevonásával  írásban a panasz benyújtásától számított 30 napon belül indokolással ellátott írásbeli formában válaszol az ügyfélnek.. A válasz elfogadása esetén a probléma megoldódott. 

 1. Záró rendelkezések

5.1. A felszámoló szervezet az ügyvezetőjét, évente a taggyűlést – a mérlegelfogadó taggyűlésig – a panaszkezelési koordinátor tájékoztatja a panasz ügyintézési tevékenység adatairól és gyakorlati tapasztalatairól.

5.2. Az ügyfélbejelentésekkel kapcsolatban kitöltött nyomtatványokat az adminisztráció őrzi meg és irattárazza 1 évig. Az adminisztráció a panaszügyekről külön nyilvántartást is vezet.

5.3 A jelen Szabályzatot a Felszámoló szervezet székhelyén ki kell függeszteni, valamint közzétenni a honlapon. 

5.4.  Jelen Szabályzat 2017. január 1. napján lép hatályba

Panasz bejelentése online: